Медицински център Гея Мед, с адрес: гр. София, ул. Богдановец № 6, тел.: 0883 72761 76, прилага във взаимоотношенията с Пациентите и ползвателите на сайта geyamed.eu настоящите Общи условия, наричан в настоящия текст за краткост „Администратор“.

Като администратор на лични данни, Медицински център Гея Мед събира и обработва определена информация за физически лица.

Настоящата политика за защита на личните данни урежда, как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни, за да отговарят на стандартите в организацията на Администратора и да са в съответствие с правните изисквания.

I. Правно основание

Настоящата Политика за защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, вкл. Медицински център Гея Мед, трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат от Администратора независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незакономерно разкриване. Администраторът на лични данни е запознат с и следва принципите, предвидени в GDPR:

– при представяне на пациента на регистратура при пристигане в Медицински център Гея Мед се приема, че пациентът доброволно се съгласява да предоставя лични данни, с цел успешното насочване на пациента към даден лекарски кабинет в медицинския център.

– при провеждане на преглед от лекар в Медицински център Гея Мед се приема, че пациентът доброволно се съгласява да предоставя лични данни, с цел успешното провеждане на прегледа.

– при заявяване на участие на пациента в различни инициативи, организирани от Медицински център Гея Мед (училище за родители, йога, музикотерапия, консултация с неонатолог по домовете), чрез форма, създадена в сайта, се приема, че пациентът доброволно се съгласява да предоставя лични данни, с цел успешното заявяване за участие в конкретни инициативи за пациенти на Медицински център Гея Мед.

– при участие на пациента в различни инициативи, организирани от Медицински център Гея Мед (училище за родители, йога, музикотерапия), се приема, че пациентът доброволно се съгласява да предоставя лични данни.

– при консултация по домовете с неонатолог относно първи грижи за новородено, организирана от Медицински център Гея Мед, се приема, че пациентът доброволно се съгласява да предоставя лични данни.

– личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. При записване на час онлайн чрез форма, създадена в сайта geyamed.eu, се счита, че пациентът дава доброволно своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни чрез поставянето на съответната отметка за съгласие.

– личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. При заявяване на участие в инициативи, организирани от Медицински център Гея Мед (училище за родители, йога, музикотерапия, консултация с неонатолог по домовете), чрез форма, създадена в сайта geyamed.eu, се счита, че пациентът дава доброволно своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни чрез поставянето на съответната отметка за съгласие.

– личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

– личните данни са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. С цел записване на час онлайн през създадената форма в сайта geyamed.eu, пациентът попълва имена, телефон и e-mail адрес.

– личните данни са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. С цел заявяване на участие в инициативи, организирани от Медицински център Гея Мед, през създадената форма в сайта geyamed.eu, пациентът попълва имена, телефон и e-mail адрес.

– всеки пациент е длъжен да следи за точността на личните данни, които предоставя и при необходимост да изпрати известие, че има промяна в някой от предоставените от него лични данни.

– личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. Медицински център Гея Мед съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от необходимото. Данните на пациенти, които са записали час онлайн от формата в сайта geyamed.eu, се пазят за срок не по-дълъг от посещението на пациента при лекаря и осъществяване на неговия преглед. Данните на пациенти, които са заявили участие в инициативи, организирани от Медицински център Гея Мед (училище за родители, йога, музикотерапия, консултация с неонатолог по домовете),  от формата в сайта geyamed.eu, се пазят за срок не по-дълъг от участието на пациента в конкретна инициатива, за която е изявил желание за участие.

– личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

II. Цели на Политиката

Настоящата Политика цели Администраторът да:

– бъде в съответствие с приложимото законодателство по отношение на личните данни и да следва установените добри практики;
– бъде открит как съхранява и защитава личните данни на физическите лица;
– установи необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от неправомерно обработване (случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни);
– бъде защитен при риск от нарушения.

III. Обхват

Настоящата Политика се прилага по отношение на обработването на лични данни на пациенти – физически лица, с които Администраторът има връзка, иска да установи контакт или са ползватели на сайта geyamed.eu

IV. Събиране на лични данни

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Обхващат се данни от всякакво естество, които сами или в съвкупност с други данни могат да доведат до еднозначна идентификация на конкретно физическо лице.

Цели на събирането на данните

Администраторът събира личните данни във връзка с изпълнението на следните цели:

 1. За легитимиране на пациента на регистратура при пристигане в Медицински център Гея Мед.
 2. За успешното насочване на пациента към даден лекарски кабинет в Медицински център Гея Мед.
 3. За успешното провеждане на преглед при лекар на Медицински център Гея Мед.
 4. За участие на пациента в различни инициативи, организирани от Медицински център Гея Мед (училище за родители, йога, музикотерапия, консултация с неонатолог по домовете)
 5. За установяване на връзка с пациента по телефон, e-mail или по всякакъв друг законосъобразен начин.
 6. За потвърждаване на записан час онлайн чрез формата, създадена в сайта geyamed.eu.
 7. За потвърждаване на заявено участие в конкретна инициатива, организирана от Медицински център Гея Мед, чрез формата, създадена в сайта geyamed.eu.

Събиране на данните

Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно от самите лица и се събират от Администратора в изпълнение на нормативно задължение, във връзка с осъществяване на контакт с пациента, във връзка с потвърждаване на записан час онлайн, във връзка с потвърждаване на заявено участие в инициативи, организирани от Медицински център Гея Мед, във връзка с успешно провеждане на преглед при лекар на Медицински център Гея Мед.

V. Обработване на личните данни

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Администраторът събира и използва лична информация, за да разбере по-добре нуждите и интересите на пациентите, за да предложи качествени медицински услуги, прецизна диагностика и ефективно лечение. В допълнение към информацията, която пациентите предоставят, geyamed.eu може също така да събира информация по време на потребителската сесия в сайта чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки.

Данните и личната информация, предоставена от пациентите, се използва от Медицински център Гея Мед за провеждане на прегледи, консултация с лекар специалист, назначаване на изследвания, провеждане на медицински манипулации, назначаване на лечение, за комуникиране с пациентите по телефон, e-mail.

Информацията, която събира Медицински център Гея Мед, за да разбере потребностите и нуждите на своите пациенти, помага да бъде направено посещението на всеки потребител в сайта geyamed.eu последователно и персонализирано. Например, Администраторът може да използва личните данни на потребителя /пациента/, за да:

 • проведе преглед при лекар на Медицински център Гея Мед;
 • назначи медицинско изследване;
 • проведе медицинска манипулация;
 • назначи лечение;
 • проведе конкретна инициатива, в която пациентът е изявил желание за участие.

Данните, които пациентите предоставят чрез създадената в сайта форма за записване на час онлайн, са: имена, телефонен номер, е-mail адрес.

Данните, които потребителите предоставят при заявяване на участие в инициатива, организирана от Медицински център Гея Мед чрез създадената в сайта форма, са: имена, телефонен номер, е-mail адрес.

Ние ценим високо личното пространство на своите пациенти. Всички данни, предоставяни по време на преглед при лекар на Медицински център Гея Мед, всички данни, нужни за записване на час онлайн или заявяване на участие в организирани от Медицински център Гея Мед инициативи, както и данните, които пациентът представя на регистратура при посещение на Медицински център Гея Мед, са поверителни и не се предоставят на трети лица. Данните могат да бъдат предоставени, ако бъдат изискани по законен ред от полиция, прокуратура или следствени служби.

VI. Нарушения. Уведомяване за нарушения

Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които Медицински център Гея Мед отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни. В този смисъл, нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни, които се предават, съхраняват или се обработват по друг начин.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни, което съществува вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.

VII. Допълнителни разпоредби

По смисъла на настоящите вътрешни правила:

 • 1. „Администратор на лични данни“ е Медицински център Гея Мед.
 • 2. Ако горепосочените условия бъдат променени или допълнени, то те ще бъдат публикувани на тази страница без предизвестие. След публикуването им се счита, че клиентите автоматично са запознати с тях.

Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.

Дата на публикуване: 07.10.2020 г.

Обаждане
Локация