Уведомление за поверителност
съгласно чл. 13 от регламент 2016/679
във връзка с обработката на лични данни на пациенти

Този документ ще Ви предостави синтезирана информация относно това как ние планираме да обработваме Вашите лични данни, какви права имате в тази връзка, как да ги упражнявате, както и други важни детайли.

Преди това нека уточним какво представляват личните данни. Това е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. С други думи – лични данни е всяко нещо, чрез което някой може да Ви идентифицира.

I. Идентификация на администратор на лични данни

„Медицински център Гея Мед“ ООД ЕИК 205924782, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Пирин“ 10 А, представлявано от Весела Иванова Карамишева.

II. Връзка с администратора

Email: geyamed@gmail.com

Телефон: 0883 72 76 76

III. Цели на обработването

Предоставяне на първична медицинска помощ, вземане на материал за изследвания, диагнози, лечения, проследяване на бременност и т.н.

IV. Правно основание

Обработването на личните данни за целите, описани по-горе, се извършва на основание чл. 9, параграф 2, буква „з“ от ОРЗД – за целите на превантивната медицина при изпълнение на сключения договор за медицински услуги между нас и Вас.

V. Какви данни обработваме

Данните, които обработваме за Вас при предоставяне на медицинските услуги, включват, но не се ограничават до:

Три имена, ЕГН, данни за контакт, данни за здравословен статус, направени диагнози, извършени изследвания, резултати от извършени изследвания, предписани лечения, резултати от предписаните лечения, предходни заболявания, алергии, фамилна обремененост за болести и др.

VI. Категории получатели (трети лица)

Лаборатории – когато взимаме материал за изследвания, ние ги изпращаме в лицензирани медицински лаборатории, където се извършват необходимите действия. Ако желаете, можем да Ви свържем с тях директно.

Лица, които ни предоставят услуги – например лекари, с които имаме сключени граждански договори, адвокати и т.н.

Държавни органи – имаме законово задължение в някои случаи да предоставяме информация на държавни органи. В такива ситуации ние първо извършваме проверка, дали е спазен съответния ред и дали този орган има право да поиска тази информация.

VII. Срок за съхранение

Ще съхраняваме Вашите лични данни за срок от 3 години, считано от приключване на лечението – съгласно чл. 29, ал 3 от Наредба №8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

В отделни случаи Вашите лични данни могат да бъдат съхранявани и след законоустановените срокове (напр. при наличието на съдебни/ административни производства).

VIII. Права на субекта на данни

Можете да изискате от нас, като администратор, достъп до коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас. Имате право да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

Ще се погрижим да разгледаме искания за упражняване на правата Ви в сроковете съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679.

Молим, да имате предвид, че исканията Ви за упражняване на права и тяхното удовлетворяване ще бъде при условията на Регламент 2016/679

IX. Ред на упражняване

Можете да упражнявате правата си по електронен път (електронна поща) и/или като ни изпратите писмо, и/или като входирате своето искане директно при нас.

Молим, да имате предвид, че когато искането е направено дистанционно, може да поискаме допълнителни данни за идентификация, за да се уверим, че наистина Вие искате да упражните своите права, а не трето недобросъвестно лице.

X. Право на жалба

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган. За избягване на съмнение, контролен орган е Комисията за защита на личните данни ( www.cpdp.bg).

Без да засягаме това Ваше право, ние сме на разположение да обсъдим, ако считате, че правата Ви във връзка с обработката на личните данни, са нарушени.

XI. Задължение за предоставяне

Предоставяне на личните Ви данни е задължителна предпоставка, за да можем да Ви предоставим необходимите медицински грижи. В противен случай може да откажем да Ви обслужим.

XII. Трансфер на лични данни

Личните Ви данни няма да се трансферират в страни извън Европейския съюз и/или Европейското икономическо пространство.

XIII. Автоматизирано вземане на решения

Вие няма да бъдете обект на автоматизирано вземане на решения.

Обаждане
Локация